+47 67 20 66 67 kontakt@vivento.no

Offentlig sektor digitaliserer – men virker det?

Så godt som alle virksomheter i offentlig sektor har igangsatt digitaliseringsprosjekter de senere årene. Samtidig er det store forskjeller på offentlige virksomheters modenhet i digitaliseringsarbeidet.

Undersøkelsen IT i praksis 2016, som ble offentliggjort nylig, viste at 63 % av norske kommuner har konkrete mål for hvilke tjenester som skal digitaliseres de kommende årene. Samtidig har kun omtrent 20 % identifisert hvilke gevinster dette skal gi, enten for den interne virksomheten eller for innbyggere og næringslivet i kommunen. Når de blir spurt om barrierene for å oppnå målene, så oppgir 80 % av kommunene manglende kultur og prosesser for å realisere gevinster av investerings- og endringstiltak.

Vivento bistår offentlige virksomheter med å strukturere og profesjonalisere digitaliseringsarbeidet.

Hvordan står det til med digitaliseringsarbeidet i din virksomhet?

Mange offentlige ledere gir uttrykk for at det jobbes godt med digitalisering i virksomheten, men kan i liten grad dokumentere omfanget og effekten av de digitaliseringsprosjektene som er igangsatt. Mange ønsker også å sammenligne seg med andre relevante virksomheter, for å vurdere både profesjonalitet og kostnadseffektivitet i digitaliseringsarbeidet.

Vivento bistår offentlig virksomheter med:

 • Kartlegging og analyse av nå-situasjon for digitaliseringsarbeidet
 • Benchmarking av digitaliseringsarbeidet med sammenlignbare virksomheter
 • Evaluering av effektene av digitaliseringsarbeidet

Relevante referanseprosjekter

 • Evaluering av det interkommunale samarbeidet Drammensregionen IKT (D-IKT)
 • Ex post-evaluering av PERFORM-prosjektet i Statens Pensjonskasse
 • Kartlegging og analyse av digitaliseringsarbeidet i Kristiansand kommune
 • Kartlegging og vurdering av bruk av stordata i offentlig sektor for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan styre og organisere digitaliseringsarbeidet mest effektivt?

Økt krav til digitalisering i alle deler av virksomheten stiller krav til en omforent strategisk målsetning, helhetlig prioritering og systematisk gevinstrealisering. Med begrensede ressurser blir det også svært viktig å være sikker på at man investerer i digitaliseringsprosjekter der hvor potensialet for å understøtte virksomhetens strategiske målsetninger er størst.

Vivento bistår offentlig virksomheter med:

 • Utarbeidelse av digitaliseringsstrategier
 • Styringsmodeller og anskaffelsesstrategier
 • Innføring av felles metodikk og arbeidsprosesser for digitaliseringsprosjekter

Relevante referanseprosjekter

 • Utarbeidelse av digitaliseringsstrategi for flere norske kommuner
 • Etablering av porteføljestyring for Kristiansand kommune
 • Outsourcing av operative IKT-funksjoner for Sivilombudsmannen
 • Utredning av modeller for systemeierskap for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvordan sikre profesjonalitet og kapasitet i realiseringen av digitaliseringsprosjekter?

Undersøkelsen IT i praksis 2016 viste at 72 % av norske kommuner oppgir at manglende kapasitet er den største utfordringen ved å ta i bruk nasjonale felleskomponenter i digitaliseringsarbeidet. 54 % oppgir også manglende kompetanse.

Vivento tilbyr:

 • Program- og prosjektledelse
 • Testledelse og testrådgivning
 • Etablering av virksomhetsarkitektur
 • Gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • Digitalisering av arbeidsprosesser (prosessforbedring)
 • Teknisk spisskompetanse (løsningsarkitektur og informasjonsarkitektur)

Relevante referanseprosjekter

 • Prosjektledelse for innføring av nytt skoleadministrativt system i Akershus fylkeskommune
 • Digitalisering av innbyggertjenester for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
 • Kartlegging og forbedring av kliniske og administrative arbeidsprosesser for Sykehuset Østfold

Velg en strategisk og operasjonell partner

 

Logo Vivento

Vivento har bidratt med digitaliseringen av mange offentlige virksomheter, både på strategisk og operasjonelt nivå. I våre oppdrag jobber vi med virksomhetsledelsen, fagsiden og IT-siden for å realisere vellykkede digitaliseringsprosjekter. Vivento kjenner offentlig sektor og vet hva som skal til for å lykkes med digital omstilling.

Ønsker du mer informasjon eller diskutere muligheter?

Fyll inn skjemaet nedenfor så kontakter en av våre eksperter deg. Det er helt uforpliktende.

9 + 5 =

Ta kontakt med oss

Carl Drefvelin

Carl Drefvelin
Salgssjef

+47 970 78 569
carl.drefvelin@vivento.no

Motta vårt nyhetsbrev