Ansvarlig arkitekt Stig Hagestande

Arkitektur i praksis ved Nytt østfoldsykehus

Langs E6 nord for Sarpsborg reiser det seg et bygg på 85.500 kvm. Bygget skal romme Østfolds nye sykehus, som skal sikre befolkningen i Østfold og omegn fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Vivento bidrar til utarbeidelse av virksomhetsarkitektur for sykehuset.

Til det nye sykehuset i Østfold er det stilt store forventninger om et moderne og framtidsrettet tilbud, med innovative løsninger og effektiv og sikker drift, både fra pasienter, ansatte og politisk ledelse. “Østfolds befolkning får Norges og Europas mest moderne sykehus, tilpasset de helseutfordringene som ligger i fremtiden” uttaler Sykehusdirektør Just Ebbesen.

Pasienten i sentrum

«Vi må bli bedre på å sette pasienten i sentrum” sier Ketil Are Lund, leder for teknologistyring i Helse Sør-Øst RHF. Å bygge et prosessorientert sykehus, der pasientforløp settes i fokus, understøtter denne målsetningen. Pasientforløp er en beskrivelse av «pasientens reise» gjennom helsetjenesten, fra symptomer oppstår til pasienten er ferdig behandlet og utskrevet fra sykehuset. For å få til dette er det nødvendig med mer samhandling mellom ulike deler av helsetjenesten og med mer fleksible og integrerte IT-løsninger som understøtter arbeidsprosessene.

Sykehuset Østfold og prosjektet høster internasjonal anerkjennelse og priser for innovative løsninger og prosjektgjennomføring. Det er gjort mer enn hundre teknologiske anskaffelser for det nye sykehuset. Eksempler på nyvinninger som planlegges for nytt Østfoldsykehus er muligheter for pasienter å selv sjekke inn og motta oppdatert informasjon om tidspunkt og sted for neste undersøkelse. De ansatte vil ved hjelp av nettbrett og smarttelefoner kunne utføre mer av arbeidet mens de er sammen med pasienten. Det gjør det også mulig å sende meldinger og pasientvarsler direkte til nærmeste sykepleier. Transport av varer internt på sykehuset vil bli gjort av automatiske forsyningsroboter.

Med så mange organisatoriske og teknologiske endringer er det avgjørende med oversikt og kontroll over helheten. Ett av verktøyene for å få til dette er utarbeidelsen av en virksomhetsarkitektur.

Virksomhetsarkitektur muliggjør systematisk forbedring

Ved å etablere en gjennomarbeidet og kvalitetssikret virksomhetsarkitektur vil vi sikre at IKT-anskaffelser og løsninger er i tråd med behov og krav. Dette sparer tid og kost under gjennomføringen av leveranser. Det sikrer at de løsningene som implementeres understøtter de arbeidsprosessene som skal etableres, og at løsningene er harmonisert med nasjonale, regionale og lokale føringer. Vi får styring av risiko på helhetlig nivå slik at de rette leveransene kan prioriteres og gjennomføres med høyest mulig pasientsikkerhet. En veletablert arkitektur er den mest kostnadseffektive tilnærmingen ved at det gjøres riktig første gangen,” sier ansvarlig virksomhetsarkitekt i PNØ, Stig Hagestande fra Sykehuspartner.

Vivento bidrar i arkitekturgruppen som bruker virksomhetsarkitektur og TOGAF-metodikk for å realisere Sykehuset i Østfold sine ambisjoner om et nytt og moderne sykehus. Vivento bistår med å utarbeide nye kliniske og administrative arbeidsprosesser og sørger for at de nye IT-systemene understøtter prosessene på en effektiv og god måte. Nye arbeidsprosesser er en forutsetning for å ta det nye bygget og de nye løsningene effektivt i bruk.

Arbeidet med arkitektur for nytt østfoldsykehus er også med på å bygge en arkitekturpraksis i Helse Sør-Øst for hvordan større prosjekter skal planlegges og gjennomføres. Erfaringer fra arkitekturarbeidet i PNØ vil også deles på Open Group Summit 2015 i Madrid, under tittelen “How to Build a Hospital Using the TOGAF® Framework – A Practical Approach”

Det nye sykehuset i Østfold åpner i november 2015.

Rull til toppen