Forsvar

Forsvaret er på vei til å bli digitalisert. Stål byttes ut med sensorer, IP-adresser og data. Prosessen kjennetegnes ved høy komplektistet, høye krav til kvalitet og store anskaffelser.

Anskaffelsene av nye forsvarskapasiteter som for eksempel nye kampvogner, er i stor grad blitt IT-prosjekter. Store mengder høyteknologisk utstyr skal tilpasses tradisjonelle behov. Kompleksiteten må håndteres som følge av at mange systemer skal snakke sammen, mange leverandører er involverte og kompleksiteten i kravstillingene er betydelig.

Vivento kjenner forsvaret godt gjennom mange års samarbeid. Vi bistår forsvaret med å ta i bruk ny teknologi, både i prosjekter som skal effektivisere logisikk og innkjøp, men også i utviklingen av ny digital forsvarskraft. Vivento bistår forsvaret innen arkitektur og anskaffelse av blant annet nye kampvogner, artelleriradar og kommandokontrollsystemer.

Våre konsulenter bidrar med behovsavklaring, kravstilling og leverandøroppfølging i alle faser av anskaffelsene.

Helse

Norge bruker over 325 milliarder på helse og disse kostnadene forventes å vokse i årene fremover. For å mest mulig helse ut fra hver krone må det satses på mer digitalisering og effektivisering av helsevesenet.

Norske myndigheter har en strategi om å digitalisere helse- og omsorgstjenesten slik at den oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne (Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022). For at de strategiske målene skal nås, må gevinstene fra digitaliseringen realiseres. Det er samtidig betydelige utfordringer knyttet til pasientsikkerhet og hvordan gamle fagsystemer skal møte ny teknologi.

Helse har i mange år vært en av Viventos viktigste områder og vi har opparbeidet mye erfaring knyttet til operasjonell gjennomføring av digitaliseringsarbeidet. Vi har levert virksomhetsarkitekturtjenester til en rekke prosjekter i Helse Sør-Øst, blant annet til nytt sykehus i Østfold. Vi leverer også prosjektledere, testledere og prosessarkitekter til flere sentrale prosjekter og programmer.

Kommunal sektor

Regionsreformen og kommunereformen som reduserer antall fylker og kommuner, er tiltak for å møte disse utfordringene. Begge reformene fører til behov for samkjøring, konsolidering og felles driftsmodell. I tillegg øker innbyggernes forventninger til digitale løsninger.

Vivento kjenner norske kommuner godt og vet hvilke utfordringer kommunene står overfor. Vi har erfarne konsulenter som har vært nøkkelressurser i overgangen til digitale tjenester, og vi er nøkkelpartnere i flere sammenslåingsprosesser, både på kommunalt nivå og regionsnivå. Vi har derfor inngående innsikt i hvordan vi sammen kan gjennomføre et løp mot vellykket sammenslåing. Vivento har utarbeidet digitaliseringsstrategi sammen med flere kommuner. Vi leverer prosjektledere, virksomhetsarkitekter, rådgivere, endringsledelse og anskaffelsesbistand.

Statlig forvaltning

Norge rangerer høyt i internasjonale sammenligninger av i hvor stor grad land er digitaliserte. Skal dette forsette kan vi ikke hvile på laurbærene. Regjeringen har en Digital agenda.

Statlige myndigheter har i mange sammenhenger vært pådrivere for overgang til digitaliserte løsninger. Utviklingen av felles standarder, nasjonale felleskomponenter, deling av data og utviklingen av felles løsninger som blant annet Altinn, har bidratt til at statlig forvaltning i dag sitter med mye kompetanse og bred erfaring innen digitaliseringsarbeidet. Arbeidet for å tilby bedre innbyggertjenester pågår for fullt og vil gjøre det i mange år fremover.

Vivento har i mange år samarbeidet på et bredt spekter av prosjekter i den statlige forvaltningen. Vi har erfaring med alt fra utredningsoppdrag og anskaffelser, til innførings- og endringsprosjekter. Vi har opparbeidet oss god kompetanse og erfaring knyttet til hva som trengs for å lykkes med å oppnå de gevinstene man ønsker seg i forbindelse med overgangen til nye digitale løsninger.

Vivento leverer utdredninger, prosjektledelse, virksomhetsarkitekter, anskaffelsesbistand og prosesskonsulenter med erfaring fra statlig forvaltning.

Industri og varehandel

Varehandel skjer i økende grad på digitale plattformer. Skillet mellom netthandel og fysiske butikker viskes ut. Kunden skal møtes i flere kanaler. Den digitale varehandelen er her og nå.

Digitalisering av varehandelen utfordrer selve forretningsmodellen til etablerte aktører. I tillegg er digitale løsninger med på å skape kundeopplevelsen. Det har alltid vært viktig å kjenne kunden for å skape gode kundeopplevelser, men nå må dette i stadig større grad gjøres over digitale plattformer. For å øke omsetningen i et tøft marked som ofte er internasjonalt, må du gjøre smarte valg av løsninger som også møter krav til sikkerhet og personvern.

Vivento har i flere år arbeidet tett med flere aktører innen varehandel, spesielt innen dagligvare. Eksempler på utfordringer vi har hjulpet våre kunder med, er effektivisert kjededrift og etablering av butikker, arkitekturtjenester knyttet til logistikk og nye kundeplattformer, etablering av lojalitetsprogram, digitale strategier og automatisering av interne prosesser.

Marina Mrkaljevic

Konsulentdirektør