Digitalisering er ikke det samme som IT!

Hvem er uenig i at det er forskjell på digitalisering og IT…? Når det står på trykk er det ganske innlysende for de fleste vet at det er forskjell, men hva i all verden er forskjellen?

Ord betyr mye. Selv om dette ikke er et debattinnlegg for Språkrådet, ønsker jeg å rette fokus på ordet «digitalisering» for en stakket stund. Måten vi kommuniserer på, inkluderer på, frastøter noen, og oppnår engasjement og deltagelse fra andre handler jo litt om hvilken merkelapp vi setter på arbeidet. Min erfaring viser – på tross av at begrepet «digitalisering» har teppebombet oss nå i snart tre år – at begrepet forvirrer og frastøter seg noen av de gruppene vi må få med på laget. Ordet handler for mye om datamaskiner og teknologi. Jovisst, det inneholder teknologi, men det er så mye annet også. Vi prater jo tross alt ikke om et arbeid med å skanne dokumenter her.

Poenget er hva vi legger i digitalisering. Jeg tillegger i hvert fall digitalisering følgende tunge bør: «Arbeidet med å utnytte tilgjengelig teknologi for å gjøre tjenester enklere, bedre og mer effektive, for ansatte og innbyggere/kunder».

Digitalisering er ikke IT
IT er informasjonsteknologi – ikke så overraskende. Men, det finnes mange andre former for teknologi – både med og uten en mikroprosessor (nye proteser, velferdsteknologi etc.). Hvem skal beslutte bruk av teknologi i tjenesteproduksjon? Hvem er det som er i best stand til å definere behov i en tjenesteleveranse? Svaret på dette varierer selvfølgelig, men jeg er helt sikker på jeg har rett når jeg sier at det «i hvert fall ikke er IT avdelingen alene».

Arbeidet med å utforme en ny tjeneste, eller gjøre forbedring av en eksisterende tjeneste består av en rekke arbeidsoppgaver. Alt fra kompetanseheving, roller/ansvar, logistikk, fakturering, lover og regulative elementer etc. Alle disse elementene defineres i en arbeidsprosess. For å gjøre en tjeneste bedre, selv med bruk av IT, handler det om prosessarbeid. Vi må designe den nye prosessen – og den må gjøres av mennesker med domenekompetanse.

Hva er IT sin oppgave da?
IT sin oppgave er i hvert fall å sørge for at de som utvikler tjenester har den informasjonen de trenger i de arbeidsflatene, applikasjonene eller systemene de skal benytte. IT har derfor en viktig oppgave med å passe på informasjonen – og muliggjøre distribusjon av denne så sikkert og hurtig som mulig. Jo bedre de gjør dette, jo mer «fleksibelt» kan man si at IT-systemet til en virksomhet er. Sagt på en annen måte: desto mer fritt en tjenesteprodusent står til å velge, utvikle og bytte sin teknologi for å møte brukernes behov – desto bedre er IT i virksomheten ivaretatt.

Utvikling av digitale løsninger er et samarbeidsprosjekt
Selvfølgelig er det det. Som nevnt over, er utviklingen av bedre tjenester og mer effektive arbeidsprosesser en konsekvens av mange faktorer. IT inngår på samme måte som HR og økonomi i disse prosjektene. Jeg mener allikevel det er viktig å presisere et poeng med å si følgende: Ingen digitaliseringsprosjekt bør eies av en som jobber i IT-avdelingen eller rapporterer til IT-lederen.
Det er ikke et IT-problem vi prøver å løse, og da er det heller ikke IT som er løsningen – alene.
Digitaliseringsprosjektene bør eies der hvor prosjektet skal gi forbedringer – og prosjekteier bør også stå til ansvar for gevinstrealiseringen etter prosjektet er fullført.

Ikke la IT legge beslag på digitaliseringsbegrepet – begrepet er større og viktigere enn som så. IT-avdelingen har også langt viktigere oppgaver enn å bli satt til prosjektledelse i prosjekter uten mulighet til å lykkes.

 

Espen Jacobsen
Daglig leder
Vivento AS

Rull til toppen