Digitalisering krever dynamiske kapabiliteter

Dynamiske kapabiliteter er organisasjoners evne til endring. Den setter søkelyset på hvordan ledelsen og ansatte skaper mekanismer og prosesser som tilpasser organisasjonen til endringer i omgivelsene. Hvordan disse kapabilitetene passer inn blant organisasjonens øvrige - eller faste - kapabiliteter, er ofte krevende å forstå. Hva er det vi gjør i dag som gjør oss konkurransedyktige, men som ikke er nok hvis vi skal møte endringene som vi vet kommer?

Dynamiske kapabiliteter kan altså forstås som organisasjonens tilpasningsevne. Det er viktig å forstå hvilke deler av organisasjoner som gjør den tilpasningsdyktig, men det representerer bare den ene side av organisasjonens kapabilitetsutfordring. Organisasjonen må også ta valg; vi må bestemme oss for hvilke nye kapabiliteter som er nødvendig å skape og hvilke som er verdt å beholde. Evnen til forandring er derfor ikke spesielt nyttig uten evnen til å ta (riktige) valg langs fremtidige retninger.

Modellen under viser hvordan dynamiske kapabiliteter kan forstås i sammenheng med organisasjonens øvrige kapabiliteter.

(Yrjola et.al. 2016)

Det å forstå drivere og begrensninger til organisasjonens kapabiliteter er derfor viktig, men hvor skal man starte? Skal man skape nye kapabiliteter er det kostnadsdrivende, tar tid og vanskelig å forutse resultatet av. En organisasjon kan ha et tydelig mål om kapabilitets- utvikling, men den endelige kapabiliteten kan være vanskelig å utvikle akkurat slik man ønsker samtidig som man ikke alltid vet hvordan man kommer seg dit.

Derfor vil også inkrementell kapabilitetsutvikling være veldig aktuelt, spesielt hvis den peker i en retning man vil utvikle seg på sikt.

Virksomhetens historie og tidligere investeringer påvirker hvor kapabilitetene bør utvikles. Modellen under viser hvor det er strategisk relevant sett opp mot økonomiske implikasjoner og historiske valg.

Hvor man plasserer seg langs aksen, vil avhenge av en rekke faktorer. Det som kan virke enkelt for ett firma som har lang erfaring med noe, kan vise seg ekstremt vanskelig for andre som mangler lignende kunnskap. Komplett.no hadde kunnskapen til å drive nettbutikk, så opprettelsen av Komplett Apotek var økonomisk mulig, men kostbart. Derimot klarte ikke Komplett å utvikle en markedsplass lik Amazon.

Hvilke dynamiske kapabiliteter en trenger avhenger av forhold som størrelse og vekstfase, ambisjoner, bransje, konkurransesituasjon og forhold i omgivelsene. Digitalisering, endring i kundepreferanser, økte krav til bærekraft og sirkulær økonomi er noen eksempler på drivere som vil kreve kapabilitetsutvikling det kommende tiåret for organisasjoner som fortsatt vil være relevante når vi kommer til 2030.

Har du oversikt over hvilke nye kapabiliteter som har størst potensial for din organisasjon?

Uansett hvordan bedriftene gjør det; dagens varehandel handler om å tilpasse seg en ny virkelighet med ny teknologi og endret kundeadferd.

Virke, handelsrapporten 2019