Pål Trælvik

Digitaliseringsstrategi i Brønnøy kommune

Brønnøy kommune var i en krevende situasjon med betydelige økonomiske utfordringer, og stadig økende forventninger til deres tjenesteproduksjon fra offentlige myndigheter, innbyggere og andre samfunnsaktører. Nå tar kommunen et digitalt krafttak.

I likhet med de fleste av landets kommuner må Brønnøy kommune intensivere satsningen på informasjons – og kommunikasjonsteknologi, og bli en kommune som fokuserer på digital forvaltning for å kunne imøtekomme disse kravene.

– Teknologi gjør det mulig for oss å jobbe smartere, utnytte ressursene bedre og derigjennom øke tjenestekvaliteten. Blant annet vil det kunne bety mer tid for våre ansatte innenfor helse- og omsorgsektoren til å yte pleie og omsorg, mer undervisning av elever eller raskere saksbehandling ovenfor innbyggerne, sier rådmann Pål Trælvik i Brønnøy kommune.

Opparbeidet «teknisk gjeld»

Som et ledd i arbeidet med å nå dette målet ble Vivento engasjert for å gjennomføre en overordnet nå-situasjonsanalyse av kommunens tjenesteproduksjon på IKT-området. Gjennomgangen av IT-funksjonen og IT-tjenestene i Brønnøy kommune viste at de over lang tid hadde vært underprioritert. Konsekvensen av dette var at de har opparbeidet en ikke ubetydelig «teknisk gjeld» i betydningen manglende modernisering av IT-systemene. Dette er et stort hinder for videre utvikling, og kommunens mulighet for å fullt ut nyttiggjøre teknologiske nyvinninger.

I arbeidet bistod Vivento kommunen med utarbeidelsen av en ny fireårig digitaliseringsstrategi som ble utarbeidet i perioden desember 2013 – mars 2014. Strategien ble utviklet gjennom en bred involvering og forankring, både internt i kommunen og sammen med deres nabokommuner på Sør-Helgeland.

Et pedagogisk og retningsbestemt system

I strategien ble fire satsningsområder prioritert:

  1. Sikre, stabile og effektive IKT-løsninger
  2. Satse på økt digital kompetanse for ansatte
  3. Økt samhandling
  4. Digital forvaltning

I de neste fire årene skal vi løfte dagens IT-systemer opp på et moderne nivå og skape en kompetent og robust IT-organisasjon for Brønnøy kommune og for regionen, sier Trælvik.

– Samarbeidet med Vivento har satt kommunens utfordringer i et pedagogisk og retningsbestemt system. De har hjulpet både med forklaring og forankring av strategien, noe som vil være av stor betydning for gjennomføring av aktivitetene – både internt og overfor leverandørene. Vi forventer en bedre drevet, robust og mer effektiv kommune.

Rull til toppen