Øyvind Woll

Fra testarbeid til kontinuerlig forbedring

Endringer er fra tid til annen nødvendig i alle organisasjoner. Ofte medfører dette behov for IT- investeringer for å møte nye markedskrav eller andre krav fra forretningssiden. Det er ikke mangler på gode tekniske IT-løsninger med ypperlig funksjonalitet, som vil kunne dekke de fleste behov som oppstår i en organisasjon og for å sikre at IT skal være et hjelpemiddel for å nå de mål som er satt av organisasjonen. Utfordringen, slik vi ser det, er å få den funksjonaliteten som virksomheten trenger, og ikke bare den funksjonaliteten som et verktøy kan levere. Vivento har lang erfaring med denne typen problemstillinger.

Tilstrekkelig dokumentasjon av systemet – et suksesskriterium

Det anbefales ikke å anskaffe og integrere nye IT-løsninger uten grundig forarbeid. Ingen integrasjonsprosjekter er like og en analyse av hvert enkelt prosjekt er derfor nødvendig for å sette inn de beste tiltakene for å oppnå ønsket verdi for organisasjonen. For å kunne vite noe om omfanget av integrasjonsprosjektet og hva som må til for å nå målet, må det finnes tilstrekkelig og god nok informasjon om hvordan systemet skal brukes, systemets komponenter, integrasjonspunkter og avhengigheter mellom komponentene.

En god testprosess kan bidra til et robust system

Selv om prosjektet er i sluttfasen kan et vellykket resultat likevel sikres ved å gjennomføre en god testprosess. Vivento benytter en testmetodikk som ikke kun fokuserer på selve testgjennomføringen men også på å sette produkteier i stand til å gjøre kontinuerlige forbedringer når konsulentene er ferdige med prosjektet. Forbedringene er ikke begrenset til systemet og dens funksjoner men også til selve forretningsprosessene som systemet understøtter. Testarbeidet vil kunne identifisere eventuelle svakheter ved systemet, samt dokumentere den faktiske kvaliteten på systemet. Ved å investere ressurser i denne prosessen vil organisasjonen kunne nyttiggjøre seg av det testprosessen produserer, i form av testscripts. Disse bidrar til å forstå hvordan systemet skal brukes (og ikke brukes), hvor i systemet en eventuell feil eller mangel faktisk oppstår eller vil kunne oppstå og kunnskap om konsekvensene av en gitt feilsituasjon.

Ofte er det slik at det nye systemet allerede er anskaffet og klargjort for integrasjon mot eksisterende systemer, uten at det er gjort en god nok jobb i forkant for å kunne gjennomføre en reell akseptansetest av hele systemet. Dette gir en risiko for at man ikke får den nytten man så for seg når man bestilte systemet.

Hvorfor er testarbeidet viktig og verdifullt?

En av hensiktene med å gjennomføre test av IT-systemer er å verifisere at systemet fungerer i henhold til akseptansekriteriene gitt av systemeier. I tillegg bør det testes med negative testsituasjoner for å sikre at feilsituasjoner og ugyldig input håndteres etter avtalte krav for feilhåndtering. Gjennom en testprosess som utføres etter Viventos dokumenterte testmetodikk, vil det skapes output i form av informasjon og kunnskap som er grunnlaget for verifikasjon og test av systemet. I tillegg til testrapporter, som vurderer systemets tilstand på testtidspunktet, kan også testarbeidet levere annen viktig output. Denne informasjonen samles inn og bearbeides for å kunne identifisere hva som skal testes og hvordan testen skal gjennomføres. Vivento mener at dette kan gi avgjørende verdi for systemeier dersom dette brukes som grunnlag for forbedringer.

Output fra testarbeidet

  1. Overordnet beskrivelse av systemet
  2. Brukstilfeller
  3. Teknisk prosessbeskrivelse
  4. Definere avhengigheter mellom brukstilfeller

Denne informasjonen beskriver hvordan systemet skal brukes, hvilke komponenter det består av, de fysiske avhengighetene mellom systemets komponenter og avhengigheter mellom brukstilfellene. Informasjonen og kunnskapen testarbeidet produserer materialiseres i dokumenter, arkitektur diagrammer, datamodeller og tekniske nettverksdiagrammer osv.

Fra testoutput til forbedring

Ved å identifisere eller opprette logging av hendelser i systemet og koble dette mot bruksmønster, er det nå mulig å følge en dataflyt gjennom systemet. Dette er kun mulig dersom en grundig oppdatert dokumentasjon av systemet, brukstilfeller og tekniske prosesser finnes tilgjengelig.

Driftsovervåkingen tar utgangspunkt i brukstilfeller som trigger en flyt gjennom systemet. Denne visualiseres i et driftsovervåkingssystem for å vise i hvilke fysiske komponenter en eventuell feil oppstår. Kunnskapen fra testarbeidet vil også gi informasjon om hvilke andre fysiske komponenter som påvirkes og deretter visualisere dette gjennom andre brukertilfeller.

Denne informasjonen bearbeides for å kunne identifisere hva som skal overvåkes og hvordan overvåkingen skal gjennomføres, og hvordan dette kan utnyttes til å kontinuerlig forbedre virksomhetens prosesser og resultater.

  1. Detaljbeskrivelse av loggdata
  2. Risikovurdere brukstilfeller
  3. Knytte detaljbeskrivelse av logge data mot teknisk prosessbeskrivelse
  4. Visualisere loggdata

Testledelse

Øyvind Woll
Seniorkonsulent
Vivento AS

Rull til toppen