Hvilke gevinster gir digitalisering i helsesektoren?

Offentlige og private helsetjenester er i stor digital endring. Helserelaterte lover og forskrifter tilpasses en ny digital hverdag, og den teknologiske utviklingen gir mulighet for sikrere og forbedret pasientbehandling. Ved å omfavne digitaliseringen vil vi oppnå en dramatisk forbedring i brukeropplevelse, produktivitet og forretningsmodeller i helsevesenet.

Til nå har det vært en allmenn oppfatning at helsesektoren ikke har klart å ta i bruk alle mulighetene som digitaliseringen åpner for. Heldigvis er denne oppfatningen i ferd med å snu, mye takket være at myndighetene har kommet mer på banen. Det er for eksempel inngått en ny avtale mellom Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse som tilrettelegger for enklere tilgang til helsedata til forskning.

Forutsetningene for å lykkes med digitalisering i helsevesenet er bedre enn noen gang. Her gevinstmulighetene som gjør at ditt helseforetak må komme i gang nå:

  1. Integrasjon av store mengder helseinformasjon

Den teknologiske utviklingen gir oss nye muligheter til å behandle store mengder informasjon. Gjennom IoTS (Internet of Things sensorer) kan vi nå samle informasjon for integrering mot ulike helsesystemer.

  1. Bedre utnyttelse av informasjonen

Nyutviklet dataanalyseverktøy kan utnytte ytelse- og kapasitetsforbedringer i datamaskiner og dermed tilrettelegge for bedre utnyttelse av informasjon og dermed forbedret pasientbehandling.

  1. Bedre datakvalitet gir færre feilkilder

Nye verktøy muliggjør også kvalitetsforbedringer i informasjonsgrunnlaget ved å synliggjøre feilkilder og dobbeltregistreringer.

  1. Bedre pasientbehandling

Den viktigste effekten av digitalisering er at ny teknologi blir en katalysator for optimalisering av arbeidsprosesser. Dette gir gevinster for helseinstitusjoner i form av forbedret pasientbehandling og bedre opplevelse for pasienten, som for eksempel færre turer til sykehuset for undersøkelser og prøvetaking. Klinisk informasjon blir lettere tilgjengelig enn tidligere og gir et bedre beslutningsgrunnlag slik at kvaliteten på diagnosen kan forbedres og beslutninger relatert til behandling tas raskere.

  1. Bedre samhandling mellom helsepersonell

En annen viktig gevinst er at behandlingspersonell enklere kan samhandle med sine kolleger for å dele sine erfaringer om ulike behandlingsmetoder. Klinisk behandlingsinformasjon som kombinerer informasjon fra flere kilder over hele landet, kan gi viktig input til ny forskning som har som mål å identifisere hvilke behandlingsmetoder har gitt best effekt over tid.

  1. Nye innovasjoner på helseområdet

Private- og offentlige skyløsninger har langt på vei blitt en anerkjent teknologi for å støtte analyse av store datasamlinger. Evnen til å kombinere kompleksiteten og volumet av innsamlet medisinske data med de seneste nyvinningene innen maskinlæring, vil åpne for nye innovasjoner i helseområdet. Programvareassistert diagnoser vil bli vanlige.

  1. Enklere å etterleve Direktoratet for e-helses norm for informasjonssikkerhet

Nye sikkerhetsteknologier gjør det lettere for virksomheter å etterleve Direktoratet for e-helses norm for informasjonssikkerhet – et krav til informasjonssikkerhet i helsebransjen basert på lovverket.
Mange virksomheter i helsesektoren er heldigvis i gang med å gripe fatt i mulighetene som digitaliseringen legger til rette for. Vi bistår noen av de største aktørene i bransjen med dette meningsfylte arbeidet som skal sikre at Norge har et trygt og moderne helsetilbud til sine innbyggere også i fremtiden.

Don Skantze

Donald Skantze
Seniorkonsulent

T: +47 47 45 08 07

@: donald.skantze@vivento.no

Rull til toppen