Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

Fra 1. januar 2020 ble antallet kommuner i Norge redusert. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics og Vivento analysert tre tidligere sammenslåinger for å synliggjøre positive og negative erfaringer.

Fra 1. januar 2020 ble antallet kommuner i Norge redusert fra 428 til 356. De faktiske gevinstene av sammenslåingene kan være vanskelig å fastslå for kommuner og statlige myndigheter. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics og Vivento analysert tre tidligere sammenslåinger for å synliggjøre positive og negative erfaringer.

I analysen rapporterer alle undersøkte kommuner om et styrket tjenestetilbudet til innbyggerne som følge av sammenslåinger. Hvordan og hvorfor tilbudet er styrket varierer imidlertid, avhengig av kommunenes intensjoner, tiden som er gått etter sammenslåing og ulikheter i påvirkningsfaktorer. Rapporten anbefaler flere læringspunkter for framtidige kommunesammenslåingsprosesser, herunder etablering av nullpunktsmåling og gevinstrealiseringsplan for nylig sammenslåtte kommuner.

Rapporten kan du laste ned her.