Endringsledelse og digitalisering - Vivento hjelper deg

Implementerings- og endringsledelses effekt på digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor

Digitalisering skal sørge for enkle, brukervennlige og effektive tjenester for innbyggere og en kostnadseffektiv offentlig sektor. Ved hjelp av teknologi skal stat og kommune skape nye måter å levere innbyggertjenester på og legge til rette for økt verdiskapning, innovasjon og samskaping. Tjenester skal forbedres, prosesser forenkles og kompetansen fornyes.

Ikke bare teknologi

Digitaliseringsprosjekter gjennomføres over hele landet, ofte med store ambisjoner. Noen ganger med solide planer, men nesten aldri med forventede resultater. Årsakene til dette er kjent. Det skrives og snakkes stadig vekk om at digitalisering ikke handler om teknologi, men om:

  • Mennesker
  • Organisasjonens og individets endringsevne og endringsvilje
  • IT løsninger som gir nytte først når de tas imot og tas i bruk av alle
  • Atferdsendring
  • Prosesser som må etableres med brukerens behov i sentrum og ut fra et helhetlig perspektiv
  • Kulturen, som er alfa omega i modningsprosessen mot en endrings- og utviklingsdyktig organisasjon
  • Den interne digitale kompetansen

På tross av vår kunnskap om at digitalisering i stor grad ikke handler om teknologi, men om mennesker og organisasjon, ser vi stadig at digitaliseringsprosjekter som igangsettes i kommunal sektor legger for stor vekt på den tekniske løsningen. Det medfører at punktene over ofte glemmes og gjennomføringen av prosjektene ender opp med et ensidig fokus på løsning og ikke på menneskene og organisasjon.

Et eksempel:

En kommune skal innføre en digital saksbehandlingsløsning med mål om å forbedre en tjeneste for innbyggerne, samt effektivisere de interne prosessene. Prosjektgruppen er sammensatt av relevante ressurser fra IKT, fag- og tjenestesiden. Det utarbeides en plan for forberedelser, testing og godkjenning av løsningen som gjennomføres uten vesentlige avvik. Imidlertid har ikke prosjektet som oppgave å se på hvordan linjeorganisasjonen endrer sin måte å jobbe på som følge av den nye løsningen. Det blir opp til den ansvarlig linjeleder å sørge for at medarbeiderne endrer adferd og begynner å jobbe på den mest hensiktsmessige måten for å utnytte mulighetene i løsningen.

Linjeorganisasjonen har i dette tilfelle ikke en kultur for, og er heller ikke trent på endringsledelse, og er dermed ikke i stand til å få gjennomført de tiltak som er nødvendig for å sikre en reell implementering og helhetlig brukstakelse av den nye løsningen. Resultatet er en digital løsning som har forbedret tjenesten for innbyggerne og til en viss grad effektivisert de interne prosessene i henhold til den overordnede målsettingen med prosjektet. Det er imidlertid ikke hentet ut effekter i den grad det burde på grunn av manglende endrings- og implementeringskompetanse.

Dette eksempelet er dessverre ikke unikt og viser det uforløste potensiale som ligger i allerede gjennomførte digitaliseringsprosjekter.

Endringskompetanse og kultur er suksessfaktorer

Resepten er, etter vår mening, å legge fokus på forretningsmessig implementering med bruk av endringskompetanse allerede ved oppstart av prosjektene. Men, det hjelper ikke å legge fokus på dette dersom grunnleggende kompetansen og kulturen for endring ikke er tilstede. Så i realiteten er resepten å tilføre organisasjonen og prosjektene denne type kompetanse før, under og etter implementering i organisasjonen. Da mener vi det vil være større sannsynlighet for å lykkes fullt ut.

Forfattere:

Sara Cecavova, Seniorkonsulent i Vivento
Vebjørn Brastad, Forretningsrådgiver i Miles Oslo

Rull til toppen