Personvernerklæring

Revisjon: 1.1
Dato: 14.04.2021

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Vivento AS samler inn og bruker personopplysninger om deg som besøker av Viventos websider på www.vivento.no. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Rettigheter til grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger

Generelt

Vivento kan lenke til andre nettsider som er eid og driftet av andre. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Vivento AS har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andres nettsider.

Personvernerklæringen informerer om hvordan Vivento AS samler inn og bruker personopplysninger.

Denne erklæringen gjelder Vivento AS, med organisasjonsnummer 922 239 576. Våre kontorer er registrert på adressen Strandveien 8, 1366 Lysaker. Kontaktopplysninger til vår personvernombud er: anne.marit.langedal@vivento.no.

Vi behandler personopplysninger om deg ved besøk på våre nettsider, når du benytter våre tjenester, eller er i kontakt med oss på andre måter, eksempelvis nyhetsbrev, e-postutveksling o.l.

Vi vil alltid behandle personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering, samt i henhold til eventuelle offentlige vedtak fattet av offentlige myndigheter.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi behandler dine personvernopplysninger på en forsvarlig måte. I denne erklæringen beskriver vi hvordan og hvilke opplysninger vi samler inn, samt på hvilken måte vi bruker dem. Her vil du finne informasjon om hvordan vi sikrer disse opplysningene, hvem vi deler dem med, samt dine rettigheter knyttet til dette.

1. Behandlingsansvarlig

Vivento AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine. Funksjonen utføres av administrerende direktør.

2. Formålet

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på arrangementer, registrere CV osv.

Vi kan bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler.
  • Gi deg informasjon om møter og arrangementer.
  • Vurdere deg som aktuell kandidat for ledige stillinger hvis du har registrert opplysninger i vår CVdatabase eller har søkt en av våre utlyste stillinger.
  • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Vivento AS skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Viventos hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene

3. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personopplysninger er beskrivelser av deg eller som kan knyttes til deg som person. Det kan inkludere kontaktopplysninger (navn, telefonnummer o.l.), identifikasjonsnummer (IP-adresse, kundenummer, cookie-id o.l.), samt opplysninger om handlinger eller atferd (produkter du har kjøpt, sider du har besøkt, e-poster du har mottatt o.l.).

Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

  • Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Vivento AS om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.
  • Hvis du retter en henvendelse til Vivento AS via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics,  og informasjonskapsler slik at vi kan tilrettelegge for god funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Informasjonen hentes fra din nettleser og kan inkludere IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel «Microsoft Internet Explorer»), skjermoppløsning, bruksmønster og avsendernettside. Vi ber deg også om å akseptere bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapslene er små tekstfiler som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på din datamaskin eller mobil enhet. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Vivento.no bruker følgende informasjonskapsler:

  • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre brukeropplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og brukes ikke til å identifisere deg som person.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å automatisk å avvise de, eller sette innstillingen slik at du manuelt må godkjenne informasjonskapslene. Dersom informasjonskapslene avvises kan dette begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Handlingene er å forstå som et samtykke dersom bruker aksepterer bruk av informasjonskapsler. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Vivento AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4. Personopplysninger om mindreårige

Vivento AS innhenter ikke opplysninger om alder i forbindelse med søknader og behandler ikke bevisst opplysninger om personer under 15 år.

5. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger finnes i lov om personopplysninger av 14. april 2000 § 8 og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Vivento AS (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).

Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra, eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Vivento AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Vivento AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet med distribusjonen, for eksempel ved utsending av brosjyrer og nyhetsbrev.Vivento AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse. Disse har også signert taushetserklæring.

7. Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Vivento AS. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om oss, men kan også inneholde informasjon om produkter og tjenester fra leverandører i Norge. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

8. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Viventos nettsider er p.t. plassert på servere i Europa, men våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger (GDPR).

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Vivento AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Vivento AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Vivento AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du be oss rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Personopplysninger slettes når formålet oppfylt eller når brukeren ber om det.

11. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Vivento AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også utlevere informasjon til myndighetene loven krever det.

12. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet over.

Vivento AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Asker og Bærum, i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av ufravikelig (preseptorisk) lokal rett.

13. Endringer i erklæringen

Vivento AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Vivento AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst i denne erklæringen.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på kontakt@vivento.no, eller sende brev til Vivento AS, Strandveien 8, 1366 Lysaker.

Vivento blir en del av AFRY