Prosjektledelse

Et prosjekt er en avgrenset oppgave som kjennetegnes ved at de har et bestemt mål og avtalte rammer for omfang, kvalitet, tid og kost. Prosjekter gjennomføres ofte i parallell med faste oppgaver i linjen, de er tverrfaglig sammensatt og krysser funksjonelle skillelinjer i en organisasjon. De krever god forankring og aktiv deltagelse fra ressurser i linjen.

Prosjektledelse handler om å lede et prosjekt på vegne av prosjekteier og den som eier bestillingen i kundens linjeorganisasjon. Dette krever kunnskap om metode for gjennomføring og erfaring slik at metoden tilpasses kundens faktiske behov. Det krever også forretningsforståelse og evne til å se kundens utfordringer og prosjektets leveranser fra et helhetsperspektiv. Personlige egenskaper for motivasjon og samarbeid er også viktig.

Prosjektledelse i Vivento

Våre konsulenter har formell og praktisk erfaring med kjente metoder for gjennomføring av prosjekter. Vi tar utgangspunkt i kundens leveransemodeller og tilpasser metoden etter behov. Vi bygger videre på det kunden allerede har, forbedrer ved behov og gir kunden de verktøyene som kreves for å lykkes med å få best effekt av prosjektene som gjennomføres.

Involvering av kunden og kompetanseoverføring er viktig for oss og vi mener dette gir størst nytte og langvarige resultater for kunden. Vi har et stort kompetansemiljø i Vivento og en aktiv delingskultur, som vi benytter oss av i gjennomføringen av prosjekter. Vi representerer kundens interesser, er engasjerte og leder prosjekter på bakgrunn av relevant erfaring.

Teknisk prosjektledelse

Alle prosjektledere må ha organisatoriske ferdigheter, lederegenskaper og gode kommunikasjonsevner for å lykkes. Når det kommer til IT-prosjekter kan man legge teknologisk kunnskap og kompetanse til ligningen. En teknisk prosjektleder er en hybrid rolle som omfatter både teknisk forståelse og gode kommunikasjons- og lederegenskaper der man må balansere høy grad av teknisk kompetanse med lederskap og forretningsforståelse.

Tekniske prosjektledere må også kunne kommunisere med et ikke-teknisk publikum. De må kunne snakke og samarbeide med representanter fra en rekke andre avdelinger og forstå hvordan de skal formidle de tekniske kravene på lett forståelige vilkår.

Teknisk prosjektledelse i Vivento

Våre tekniske prosjektledere har lang erfaring IT-relaterte prosjekter der teknisk kunnskap er viktig. Vi tar ansvaret for planleggingen, utviklingen og gjennomføringen av slike prosjekter. I tillegg til å forstå innholdet i prosjektet, som kan være ganske teknisk, har også våre tekniske prosjektledere kunnskap til å håndtere alle de andre oppgavene som normalt er pålagt prosjektlederen.

Agil produkt- og tjenesteutvikling

Smidige eller «agile» utviklingsmetodikker har vokst i popularitet i de siste to tiårene, både i små oppstartsselskaper og i teknologigiganter. Virksomheter som innfører smidige utviklingsmetodikker vil oppnå flere fordeler med leveranser av høyere teknisk kvalitet som treffer behovet bedre.

Over tid vil en også få en større treffsikkerhet når en anslår kostnad og varighet på de ulike leveransene.  Ofte som en konsekvens av disse fordelene, vil en vanligvis i tillegg oppleve at teamet eller avdelingen som innfører disse smidige prinsippene får en betraktelig økt trivsel og stolthet over jobben sin.

Agil utvikling i Vivento

Våre konsulenter kan gjennomføre en «smidig transformasjon» i din virksomhet, det vil si planlegge, gjennomføre og følge opp innføringen av agile utviklingsprinsipper, verktøy, rammeverk og metoder.

Vi gjør dette gjennom å tilnærme oss oppgavene inkrementelt og iterativt noe som betyr at vi jobber i små, korte løp for å få ut verdi raskt (til kundene) i stedet for lengre prosjektløp.

For å lykkes med en agil utvikling jobber vi bredt med hele organisasjonen for å sikre at alle forstår sin rolle i denne måten å jobbe på. Vivento har konsulenter med lang erfaring fra smidig utvikling og med sertifisering innen Scrum og AgileShift.

Portefølje- og programstyring

Porteføljestyring er et av ledelsens mest effektive virkemidler for å utøve god virksomhetsstyring, og dermed nå sine mål.

Porteføljestyring dreier seg om å identifisere, prioritere og iverksette virksomhetens prosjekter og programmer og er samtidig et verktøy for å styre ressursene slik at disse brukes strategisk og på de rette oppgavene

En systematisert oversikt over virksomhetens prosjekter og programmer gir grunnlag for en porteføljeplan som er et godt beslutningsunderlag for å foreta tverrgående prioriteringer og samordning. Dermed kan virksomhetsledelsen treffe gode beslutninger om hvilke prosjekter og programmer som i størst mulig grad bidrar til å realisere virksomhetens strategiske mål.

Porteføljestyring i Vivento

Vår oppgave/rolle er å gi støtte og råd til dere om hvordan virksomheten kan oppnå ønskede virkninger og gevinster av de igangsatte prosjektene. Viventos rådgivere har i tillegg til lang erfaring sertifisering i Porteføljestyring. Vi finner de rette verktøyene for å hjelpe dere med styring av endringsinitiativene i organisasjonen. På den måten blir det mulig å prioritere og foreta en felles, strategisk prioritering.

Gevinstrealisering

Gevinstene av et prosjekt er de positive virkningene som oppstår som følge av prosjektet (målbare forbedringer). ​Med gevinstrealisering mener vi hele det gevinstorienterte arbeidet, gjennom alle faser i prosjektet som er nødvendig for at de forventede gevinstene skal bli realisert. Gevinstrealisering er en prosess der man planlegger, organiserer og henter ut målbare forbedringer av et prosjekt. For å lykkes med dette arbeidet er det viktig å sette prosjektarbeidet inn i en helhet opp mot virksomhetens strategi og overordnede mål.

Gevinstrealisering i Vivento

For å lykkes med gevinstrealisering jobber Viventos konsulenter med å følge målbare gevinster i alle fasene av prosjektet. Vi benytter anerkjente rammeverk som APMG International, Managing Benefits og PROSCI i gevinstrealiseringsarbeidet, og kurser/sertifiserer konsulentene i dette.

Vivento har også deltatt i flere offentlige IKT-prosjekter hvor DFØs veileder og maler for gevinstrealisering er benyttet og etterlevd enten i sammenheng med Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser eller andre valgte prosjektmodeller.

Våre konsulenter har mange års erfaring med å planlegge, organisere og realisere gevinster i prosjekter for våre kunder.

Anne-Christin Odden

Sjefsrådgiver og teamleder for prosjektledelse

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

OBS, alle felt er påkrevd.