Delta

Vi har hatt et givende samarbeid med Vivento. Jeg vil gi ros for deres måte å involvere alle ansatte i kartleggings- og utviklingsarbeidet og for å bidra til intern forankring av tiltakene som er iverksatt. Vi har satt pris på konsulentenes fagekspertise og deres personlige egenskaper, og er godt fornøyd både med prosessen og resultatene.

Marte Madeslien, Avdelingssjef HR og organisasjonsstøtte i Delta
Delta logo

Delta er en partipolitisk uavhengig organisasjon som også omfatter 21 yrkes- og 18 medlemsorganisasjoner. Fagforeningen er tilsluttet YS og har 77.000 medlemmer.

I en fagforening blir kjerneområdene forhandling, rådgivning og tillitsvalgte tradisjonelt prioritert. Stabs- og støttefunksjoner får mindre fokus. Delta ønsket en gjennomgang av økonomiseksjonens funksjoner for å se på forbedringsmuligheter. Målet var en økonomiseksjon som var hensiktsmessig organisert, med god utnyttelse av IT-systemer og ressurser for å tilby en mer effektiv forvaltning og bedre tjenesteleveranser. Vivento ble valgt til å bistå med dette arbeidet

Sammen med de ansatte i økonomiseksjonen kartla vi alle ressurser, oppgaver, prosesser og systemer i seksjonen. Sentrale spørsmål var:

  • Hvilke oppgaver, ressurser og systemer benyttes?
  • Kan disse utnyttes på en bedre måte internt eller eksternt?
  • Hva kan erstattes eller støttes av IT-systemer?

Analysen resulterte i en rekke anbefalte effektiviseringstiltak som ledelsen iverksatte med støtte fra Vivento.

Arbeidet bidrar til:

  • Økonomiseksjonen jobber mer effektivt og enhetlig
  • Ledelsen følger opp forbedringstiltak og har tettere styring av seksjonen
  • Færre støttefunksjoner for å holde kostnadene nede
  • Mer tid til å sikre at medlemmene har en trygg arbeidsplass

Tjenester vi leverte til dette prosjektet