Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Forbedring og standardisering i offentlig sektor

IMDI logo

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. IMDi er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold.

Vivento har vært involvert i flere prosjekter, blant annet knyttet til informasjonssikkerhet og etablering av prosjektkontor. I sammenheng med informasjonssikkerhet har Vivento gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse) med fokus på personopplysningene IMDi forvalter. Vivento har også etablert et PMO (Project Management Office) for å sikre at prosjektledelse av ulike digitaliseringsprosjekter i IMDi ble utført på en standardisert måte i henhold til Prosjektveiviseren fra Difi.

Vivento sine konsulenter har kartlagt nåsituasjonen vurdert informasjonssikkerheten i IMDi. På bakgrunn av relevant dokumentasjon, workshops og intervjuer har det blitt utarbeidet risikoregistre og rapporter med anbefalinger for risikoreduserende tiltak. I etableringen av PMO analyserte Vivento nåsituasjonen for prosjektorganiseringen, utarbeidet malverk for prosjektrapportering og prosjektstyring, samt bidro med å innføre rutiner for rapportering og møter.

Tjenester vi leverte til dette prosjektet