Test

arrow-white

Testledelse

Testledelse har som mål å dokumentere og sikre korrekt informasjon om risiko og produktkvalitet i innføring av nye prosesser eller nye IKT-systemer. For å få denne informasjonen presis nok må man sikre tilstrekkelig testdekningen på testobjektet sett i sammenheng med en risikovurdering, og tiden man har til rådighet. Ved å effektivisere testaktivitetene kan kostnadene reduseres.

Informasjonen som produseres av testledelse skal gi presis og løpende beslutningsgrunnlag for prosjekteier eller andre beslutningstagere. Det gir derfor mening å involvere testledelse tidlig i prosjektene.

Testledelse i Vivento

Vi tar totalansvar for kvalitetskontroll inkludert kvalitet på eksisterende funksjonalitet og tekniske krav i systemet, integrasjoner mot tilstøtende systemer slik at dette ikke påvirkes av endringer som prosjektet introduserer, og i tillegg har vi søkelys på å redusere kostnader og overføre test kompetanse til organisasjonen.

En av de viktigste oppgavene innen testledelse er å bistå prosjektledelsen i å avdekke produktsvakheter så tidlig som mulig i prosjektet. Et viktig prinsipp er å finne og rette feil tidlig i planlegging, design eller utviklingsfasen. Alle våre testledere har ISTQB sertifisering innen testledelse.

Testrådgivning

En testrådgiver kan blant annet gi råd om modenhet på virksomhetens testprosess og testmetode. For deretter å utarbeide strategier og planer for gjennomføring av tiltak.

Vi deler testrådgivning i to deler som kan utføres hver for seg. Første del består av en analyse av dagens test-modenhet før det kartlegges en ønsket situasjon og hvor vi jobber med å tette hullet mellom faktisk situasjon og slik virksomheten ønsker å ha det. Dette kan gjøres for hele organisasjonen, på deler av organisasjonen eller for et prosjekt.

Testrådgiving i Vivento

Våre konsulenter innen området test kan bidra til å effektivisere testprosessen hos organisasjoner som har et behov for dette. Testrådgiving starter ofte med en modenhetsanalyse som vil kunne danne grunnlag for en beslutning om hvilke områder som bør forbedres. Testrådgiveren vil kunne utarbeide en realistisk strategi og gjennomføringsplan. Dette arbeidet kan utføres av en av våre testledere som en del av et testlederoppdrag eller som et separat oppdrag. En mer effektiv testprosess vil ofte bidra til høyere produktkvalitet og økt motivasjon hos medarbeiderne.

Testautomatisering

I tilfeller der de samme testene skal gjennomføres gjentatte ganger kan det lønne seg å automatisere testene. Ved smidig utvikling og kontinuerlige leveranser skjer endringer så raskt at det ikke er tid til å gjennomføre manuelle regresjonstester som dekker de funksjonene man ønsker. Derfor er behovet for automatisert testing økende etter hvert som smidig og kontinuerlig forbedringer blir vanligere. Det samme gjelder i organisasjoner der man benytter tiden til fagressurser til manuell regresjonstest. Automatisering av manuelle regresjonstester kan gi organisasjonen store gevinster.

Testautomatisering i Vivento

Det finnes en rekke ulike rammeverk og verktøy for automatisering av tester. I et typisk systemutviklermiljø ønsker man kanskje å bruke verktøy der det kreves utviklerkompetanse for å lagre automatiske tester fordi man allerede har nødvendig kompetanse. Dersom man innfører et innkjøpt system fra en leverandør og ikke sitter på tekniske ressurser for løsningen, er det naturlig å velge et testautomatiseringsverktøy som ikke krever at den som skal lage og vedlikeholde testene kan kode. Våre konsulenter har erfaring med flere typer rammeverk, verktøy og metoder for innføring av testautomatisering.

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

OBS, alle felt er påkrevd.