Testrådgivning i Vivento

Hvor moden er din testmetodikk og testprosess? Hvordan vet du at dine investeringer i test- og kvalitetssikringsaktiviteter gir deg rett resultat? Hvor mye koster det hvis dere har stopp eller alvorlige og kritiske feil i produksjon? Hvordan kan du kjenne til dine risikoer og produktkvalitet ved produksjonssetting? Opplever du at testprosessen har mangler, og ønsker du en objektiv vurdering?

Vivento gir deg svaret på disse og andre spørsmål tilknyttet deres testprosess og testmetodikk gjennom tjenesten Testrådgivning. Her ser vi blant annet på modenheten i prosessen og kvaliteten på det som leveres.

Modenhet på testprosessen

For å ha kontroll på dine leveranser trenger du kunnskap om produktkvalitet og risiko for løsningene du leverer, enten ved overgang til ny fase eller ved produksjonssetting. Hvis du kjenner kostnadene ved den operative driften og kostnadene til test- og kvalitetssikringsaktivitetene, kan du gjøre informerte valg og påvirke resultatet.  Derfor bør du investere i en god testprosess som sikrer at prosjektet, programmet eller bedriften har korrekt informasjon til å treffe gode beslutninger.

Modenheten på testprosessen gir deg svar på om du får den informasjonen du trenger. Testmodenheten måles fra laveste modenhet til høyeste modenhet. Laveste modenhet gir dårlig kvalitet på testaktivitetene og dermed kan en ikke rapportere riktig om risiko og produktkvalitet.  Høyeste modenhet gir god kvalitet på testaktivitetene og rapporterer riktig om risiko og produktkvalitet.

Vivento utfører en modenhetsanalyse på testprosessen eller testmetodikken for å finne eventuelle gap mellom hvordan testprosessen er og hvordan den bør være. Hva som bør være målet for testprosessens modenhet er avhengig av hvor kritisk løsningen som testes er, slik at du får en optimal kostnadseffektivitet i dine testaktiviteter. Vivento hjelper deg med å tette gapet ved å planlegge og implementere tiltak.

Hvordan finner vi modenheten på testprosessen?

Vivento deler utførelsen i 2 deler:

  1. Analysen
  2. Testforbedringer og implementasjon

Overordnet er innholdet slik:

Hvordan finne modenhet på testprosessen

 

 

 

 

 

Dette kan gjøres for hele organisasjonen, i deler av organisasjonen eller for et prosjekt. Resultatet av del 1 og det som skal utføres i del 2, deles ofte i tiltak av forskjellig art og tidsdimensjon. Rapporteringen fra del 1 inneholder blant annet forslag til eventuelle forbedringer til testprosessen og eventuelle tilstøtende aktiviteter. Forbedringene er listet opp som basisforbedringer og forbedringer på kort og lengre sikt. Basisforbedringer er forbedringer som må på plass raskt, mens de kortsiktige forbedringene kan tas i parallell da enkelte av forbedringene kan være raske å implementere, mens andre tar lengre tid. De langsiktige forbedringene kan planlegges å utføres på et senere tidspunkt.

Skal alle virksomheter ha en testprosess som er «top of the class» på modenhet?

Nei, dette er en kost/nytte-vurdering. Det kan være slik at noen tester for godt. Det som ofte er tilfellet er at man bruker ressursene på feil måte eller til feil aktiviteter.  Det er viktig å ta bevisste valg i forhold til valgt testprosess. En indikator på hvor mye du bør bruke på test er om virksomheten eller gjeldende system er virksomhetskritisk, samfunnskritisk eller om det gjelder liv og helse.

En kontrollert og effektiv testprosess har fokus på høy kvalitet på dine IT-systemer – med liten tidsbruk og til lavest mulig kostnad. Vivento hjelper deg å få et raskt innblikk i relative styrker og svakheter i din testprosess. Deretter gir vi deg konkrete forslag til hvordan testprosessen eventuelt kan forbedres for at du skal oppnå dine virksomhetsmål. Målet er tidligst mulig leveranse med best mulig kvalitet til minst mulig kostnad. Dette krever en effektiv testprosess, som er transparent innenfor prosjektet og for eksterne parter. Ved å ta kontroll over dine testprosesser i dag, økes sikkerheten for dine nåværende og fremtidige IT-satsinger.

Hva oppnår du?

  • Identifisert testmodenheten på ulike områder innen testfaget
  • Økt bevissthet på hvor modenheten bør ligge for din virksomhet, prosjekt eller system
  • Tiltak for å tette eventuelle gap mellom nåværende og ønsket modenhet
  • Implementert en justert eller ny en testprosess
  • Trygghet på at din testprosess er et bevisst valg for at dine systemer skal kunne produksjonssettes med kjent kvalitet og risiko samt at kostnadene ved testaktivitetene er evaluert til å være nødvendige

Trude Rosendal
Sjefskonsulent
Vivento AS

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med meg på trude.rosendal@vivento.no eller på 905 65 459.

Vivento tilbyr både testledelse og testrådgivning. Hvordan skiller Testrådgivning seg fra Testledelse i Vivento?
Testledelse er å lede testaktiviteter gjennom de ulike fasene: planlegging, gjennomføring og avslutning, mens testrådgivning er å analysere og rådgi i forhold til testprosessen,-metodikken, og -strategien.

Les mer om tjenesten vår: Testrådgivning

 

Rull til toppen