Stig Dørmænen

Vivento bidrar til etablering av virksomhetsarkitektur

Stig B. Dørmænen fra Vivento er i samarbeid med KPMG sentral i etablering av virksomhetsarkitektur hos en sentral offentlig institusjon.

Kundens målsetting er å:

  • dokumentere sentrale forretningsprosesser,
  • få oversikt over sammenhengen mellom prosessteg og applikasjoner, og
  • dokumentere hvordan sentrale applikasjoner utnytter kundens teknologiske plattform.

Etableringen av virksomhetsarkitektur er dels lagt til mandatet til et moderniseringsprosjekt og dels som en egen prosess i linja. Stig bidrar i prosjektet og samarbeider med ledelsen i etableringen av funksjonen.

I tillegg ønsker kunden å modellere et moderne, tjenesteorientert arkitekturmålbilde som kan danne grunnlag for en langsiktig plan for effektivisering av prosesser og modernisering av applikasjonene.

Kunden har valgt TOGAF 9.1 som rammeverk for virksomhetsarkitekturarbeidet, samt ArchiMate 2.1 som modelleringsspråk. En av hovedoppgavene til Stig har vært å tilpasse disse rammeverkene til kundens organisasjon og bidra med kompetanseheving gjennom kursing og workshops.

For å etablere virksomhetsarkitekturfunksjonen i kundens organisasjon, har det blitt lagt et løp basert på TOGAF som inneholder viktige steg for å komme i gang. Dette løpet er dokumentert i dokumentet Arkitekturvisjon og beskriver blant annet hvordan:

  • Etablere et sett av IT-prinsipper som organisasjonen skal etterleve
  • Få på plass roller som skal eie virksomhetsarkitekturprosessene (Sjefsarkitekt, Arkitekturråd, Arkitekturforum)
  • Utarbeide prosesser (for eksempel forankring, etterlevelse, kommunikasjon)
  • Etablere et arkitekturrepository for forvaltning av arkitekturartefaktene
  • Utarbeide prinsipper for utvikling av arkitekturartefakter.

I moderniseringsprosjektet er Stigs ansvar å tilpasse TOGAF og ArchiMate slik at prosjektet blir i stand til å levere beskrivelse av nåsituasjonen, målbildet og en realistisk endringsplan ved hjelp av kundens innkjøpte verktøy Sparx Enterprise Architect.

Det er to hovedfaktorer som er kritiske i forhold til å lykkes med å etablere virksomhetsarkitektur som funksjon i denne fasen hos kunden:

  • sikre at arkitekturartefaktene ikke er et mål i seg selv, men understøtter og dokumenterer virksomhetens endringsbehov. Dette er operasjonalisert gjennom å teste modellen mot et sett av prioriterte spørsmål, som igjen er mappet mot relevante viewpoints i Archimate. Dersom modellen kan gi svar på spørsmålene, er modellen god nok.
  • sikre at virksomhetsarkitektur blir etablert som en prosess som skal bidra til å få kontroll over og styre endring i riktig retning på virksomhetsnivå. Det vil si å gå fra mange fragmenterte prosjekter til en enhetlig plan for veien mot en konsistent og fleksibel målarkitektur.
Rull til toppen