Vivento leverer grunnlag til ny stortingsmelding om IKT

Arbeidet med en ny stortingsmelding om IKT-politikken i Norge er i gang. Forrige stortingsmelding om IKT, Digital agenda for Norge (Meld.St.23 (2012-2013), kom ut i 2013 og hovedtiltakene er langt på vei gjennomført. Den nye stortingsmeldingen skal avklare hovedretninger i IKT-politikken ut fra samfunnsutviklingen og den stadig raskere teknologiske utviklingen.

Vivento har fått i oppgave å se nærmere på hvilke IKT- politiske grep sammenlignbare land gjør på området. Vivento har undersøkt IKT-politikk i Danmark, Nederland, Estland, Storbritannia og New Zealand og stilt spørsmålet: Hva er det som gjør at disse landene gjør det spesielt godt på internasjonale rankinger for status eller digitaliseringstakt?

I september leverte Vivento en omfattende rapport som forsøkte å koble de politiske tiltakene med resultatene. Selv om det er vanskelig å peke på enkeltvirkemidler, ble det trukket ut fellestrekk for de landene som har lykkes best med sin politikk. Denne rapporten blir offentlig i forbindelse med offentliggjøringen av stortingsmeldingen.

Vivento har også bidratt med å kartlegge og vurdere status for bruk av stordata (Big Data) i offentlig sektor i Norge og i 7 utvalgte land (Australia, Finland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Sør-Korea og USA). Det er forskjeller mellom land når det gjelder i hvilken grad offentlig sektor har evnet å utnytte potensialet i stordata. Dette er noe som i stor grad henger sammen med i hvilken grad offentlige data er tilgjengeliggjort for viderebruk, og hvordan landene har tilrettelagt personvernlovgivningen og andre rammebetingelser.

I de fleste land, også Norge, har offentlig sektor kommet relativt kort i å ta i bruk stordata. I Norge finnes det likevel noen virksomheter som har gjort interessante prosjekter. I tillegg gjøres det mye interessant forskning på området.

OECD hevder at stordata representerer et paradigmeskift mot en mer datadrevet økonomi. Der smart sammenstilling og analyse av store datamengder kan forbedre økonomisk konkurranseevne, drive innovasjon, og bidra til rettferdig fordeling og bærekraftig utvikling.

Rull til toppen